Vil du verte medlem?

Ønskjer du å bli medlem i Frekhaug Indremisjon? Ta kontakt med pastor eller styreleder . Vi jobbar mot å realisere våre definerte kjerneverdiar, og som medlem kan du vere med å realisere dette og bli inkludert i eit godt omsorgsfellesskap. Medlemskontingenten er kr 300,- for året. Nye medlemmer er også velkomne til å fylle ut tenesteskjema.

Vi ønskjer nye medlemmer velkomne!

Tenestekjema

Frekhaug Indremisjon har eit variert arbeid som strekk seg i mange retningar, og for å vere eit utrustande fellesskap som når nye med evangeliet treng vi å vere «alle mann i arbeid». Kvar einskild har ulik kompetanse, engasjement og kapasitet. Ved å fylle ut tenesteskjema kan du kryssa av der du måtte ynskje å hjelpa til. Dette er inga «bindande påmelding», men meint som ei kartlegging av engasjement & interesse.

Fast givarteneste

Imf har fått nytt system og det er enklare enn nokon gong å kunne opprette og endre gåveavtaler på nett.

For ny gåveavtale eller å gje eit eingongsbeløp:
Klikk her for ny gåveavtale eller engangsbeløp

Endring av beløp for allereie registrerte givarar:
Klikk her for å endre beløp på eksisterende avtale

FIM oppfordrer flest mogleg til å bli fastgivarar då dette gjev stabile og forutsigbare inntekter til det viktige arbeidet