Vil du verte medlem?

Ønskjer du å bli medlem i Frekhaug Indremisjon? Fyll ut innmeldningskjemaet, og lever/send scanna kopi til pastor eller styreleiar. Vi jobbar mot å realisere våre definerte kjerneverdiar, og som medlem kan du vere med å realisere dette og bli inkludert i eit godt omsorgsfellesskap. Medlemskontingenten er kr 300,- for året. Nye medlemmer er også velkomne til å fylle ut tenesteskjema.

Vi ønskjer nye medlemmer velkomne!

Tenestekjema

Frekhaug Indremisjon har eit variert arbeid som strekk seg i mange retningar, og for å vere eit utrustande fellesskap som når nye med evangeliet treng vi å vere «alle mann i arbeid». Kvar einskild har ulik kompetanse, engasjement og kapasitet. Ved å fylle ut tenesteskjema kan du kryssa av der du måtte ynskje å hjelpa til. Dette er inga «bindande påmelding», men meint som ei kartlegging av engasjement & interesse.

Fast givarteneste

Frekhaug Indremisjons økonomi er i hovudsak basert på gåver. Vi set stor pris på våre faste gjevarar! Ynskjer du å verte fast gjevar, eller endre ditt beløp, kan du følge denne linken. I feltet "Velg prosjekt" skriv du «fre» så kommer Frekhaug Indremisjon til syne.

Gjevarar kan med fordel registrere seg som brukar på "Mi side". Her kan ein både finne gåveavtaler ein måtte ha frå før, samt endre beløp.